Reach Us
Home

Membership Agreement

Membership Agreement

1. Üye’nin Kulüp’ten satın almış olduğu üyeliği Kulüp tarafından belirlenen/belirlenecek kurallar, imkanlar ve uygulamalar çerçevesinde ve ödemelerini düzenli olarak yapması şartıyla yalnızca ilk sayfada belirtilen Üyelik Süresi boyunca kullanma hakkı bulunmaktadır. Üye üyelik bedelini ödememesi ve/veya Kulüp’e veya personeline, diğer üyelere ya da misafirlerine karşı suistimallerde veya ahlaka mugayir harekette bulunması veya sözler sarfetmesi ya da suç unsuru eylem, şiddet hareketlerinde, küçük düşürücü davranışlarda bulunması hallerinde üyeliğinin geçici bir süreliğine, söz konusu süre üyeliğinin sonuna eklenmemek ya da iadesi yapılmamak üzere dondurabileceğini veya iptal edilebileceğini kabul eder.̈ Üyelik Sözleşmesi; özellikle personel ya da diğer üyelere bağırmak, şiddette/darpta bulunmak, küfür etmek gibi durumlarda derhal tek taraflı olarak feshedilebilir. İşbu maddede belirtilen fesih halleri Üye’nin misafirleri için de geçerli olup, misafirlerin hareketlerinden doğacak sorumluluk Üye’ye aittir.


2. Süresi geçmiş borcu olmamak kaydıyla; üye tarafından yazılı olarak talep edilmek ve Kulüp tarafından onaylanmak kaydıyla, belge ile kanıtlanmış askerlik, doğum, ciddi sağlık sorunları gibi durumlarda oluşacak üyeliğin dondurulması halleri hariç Üye, satın aldığı süre kadar Kulüp’ü kullanabilir. Kulüp satın alınmış olan üyelik süresince Üye’ye hizmet vermeye hazır bir şekilde bulundan dolayı herhangi bir nedenle kullanılmamış olan süreler üyelik sonuna eklenmez.


3. Üye, işbu sözleşmede yer alan kendisine ve varsa sözleşmede yer alan diğer üyelere ait olan tüm evrakı (kimlik fotokopisi, tapu v.b.) sözleşme esnasında Kulüp’e ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda Kulüp, sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.


4. Üyelik, Üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. Kulüp Üye’ye hizmet verebilmek için her zaman hazır olarak beklediğinden; üyeliğin kullanılmadığı iddia edilerek hiçbir ş̧ekilde uzatılamaz, kullandırılamaz ve bedel iadesi yapılamaz.


5. Kulüp üyelerin güvenliği için, tesise giriş kontrollerini çeşitli yöntemlerle yapabilir. Üye bu yöntemlere uymak ve istendiğinde kendisine Kulüp tarafından verilmiş olan QR Code veya geçerli bir kimlik kartını ibraz etmekle yükümlüdür.


6. İşbu sözleşme imza anında Balaban Solid Sports tarafından üyeye sağlık raporu için gerekli form verilmiştir. Üye bu sağlık raporunu ilgili makamlara onaylatıp Kulüp’e geri vermekle yükümlüdür. Kulüp kendisine bu onaylı sağlık raporunu vermeyen üyelerin kulüpte yaşayacağı sağlık sorunlarından sorumlu tutulamaz.


7. Kulüp, üyelerinin özel durumlarına ve bütçelerine uygun alternatifler yaratmak için farklı bedellerde Üyelik Tipleri ( Profesyoneller, Sınırsız v.b.) satışı yapabilir. Bazı Üyelik Tipleri hizmet türü/kullanım saatleri dikkate alındığında, diğer üyeliklere göre Üye’ye fiyat avantajı sağlamaktadır. Kulüp’ün daha uygun fiyatlı üyeliklere, Sınırsız Üyelik Tipindeki gibi tüm imkanları/hizmetleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz üyelikleri satın alan Üye bunu peşinen kabul eder.


8. Kulüp, duyuracağı kurallar ve sınırlar içerisinde Üye misafirlerine ücretsiz olarak tesislerden faydalanma imkanı sağlayabilir. Bu geçici bir imkan olup, Üyelik hakkı değildir. Kulüp’ün yoğun dönemlerde ya da her zaman diğer üyelerin önceliğini göz önünde bulundurararak; dönemsel veya sürekli olarak Ücretli ve/ veya Ücretsiz Misafir Getirme imkanını kaldırma hakkına sahiptir.


9. Personal Training yani birebir seanslık üyeliklerin, üyelerin kendileri tarafından satın alınması zorunludur.Paketler yalnızca üzerinde yazılı olan hizmetler için kullanılabilir ve başka bir hizmet için kullanılamaz. Misafir İ̇lişkileri Departmanında satın alınan seanslık paketlerin her biri yalnızca tek bir seansta, satın alan üye tarafından kullanılabilir. Üzerinde ismi yazan kişiler dışındaki üyelere seanslık hizmet verilemez. Satın alınan seanslık paketler sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılmayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Sağlık nedeniyle (Doktor Raporu ile belgelenmelidir) vb. nedenlerle iptal edilmesi istenilen seanslık hizmetlerde, kullanılmış olan seansların Kulübün o anda sunduğu Seanslık Hizmet paketindeki bir üst adede yuvarlanması sonucu ortaya çıkan seans karşılığı bedel kesildikten sonra bedel iadesi yapılabilir. Örnek; Kulüplerde sunulan Seanslık Hizmet Paket adetleri̧ 12-30 şeklindedir. 12 seanslık hizmet satın almış bir üye; 3. seansta sağlık nedeni ile kullanmadığı seanslara ait bedeli iade almak isterse ,üyeye iade edilecek bedel; verdiği bedelden 3’ün bir üst seviyesi olan 4 seanslık biletin bedelinin kesilerek geri kalanının iadesi şeklinde olabilir. Seanslık Hizmet alan her üye bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır. İptaller randevu saatinden 4 saat önceden yapılmak zorundadır. 4 saat önceden iptal edilmeyen randevulara dair hizmet daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Ö̈rnek; seansa 15 dk. Geç kalındı ise seans 60 dk. olarak değil 45 dk. olarak uygulanır. Balaban Solid Sports’un seanslık hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kes Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.


10. Kulüp tesis içinde ya da otopark alanında kaybolan/çalınan/unutulan/bırakılan eşyalardan sorumlu değildir. Yazılı olarak beyan edilmeyen hiçbir eşyadan kulüp sorumlu tutulamaz.


11. Kulüp, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin Kulüp kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, hizmet standartlarını, sunum şekillerini, hizmet bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine Kulüp, tesisin bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, üyelere herhangi bir bedel- ücret-aidat iadesi veya üyelik telafisinde bulunması söz konusu değildir.


12. Üye, Kulüp’ün kendi kendi cep telefonu/ev/işyeri/posta/elektronik posta adreslerine, gerek Kulüp üyeliği ile ilgili bilgileri ve uygulamaları gerekse sponsorların ve/veya reklam veren firmaların reklamlarının tanıtımlarının ve promosyon malzemelerinin gönderilebileceğini kabul eder.

 

13. Üyenin ve misafirinin Kulüp içi veya dışı her türlü aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin ve misafirlerinin her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda Kulüp içerisinde meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair saplık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. Kulüp kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı ve sözlü taahhüdü etmediği gibi zayıflamayı destekleyen ilaç ve ürünleri tavsiye etmez.


14. Kulüp ile üyeler arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kulübün ticari ve kanun defterleri, kayıtları düzenleyeceği tutanakları ve bunların dayanağını oluşturan belgeler tek taraflı kesin delil sayılır.


15. Kulüp içerisinde Kulüp Yönetiminin izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanmaktadır. Bu cihazların tesis içerisindeki kullanımı yasak değildir. Her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır. Kulüp’ün bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

16. Üye, işbu sözleşmenin imzalanmasıyla Kulüp tarafından çeşitli zamanlarda ilan ve/veya tebliğ edilmiş ve/veya edilecek olan tüm Kulüp/Tesis/Üyelik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Üyelerin uymakla yükümlü olduğu Üyelik Kurallarının güncel hali www.balabansolidsports.com adresinden görülebilir.


17.Üye, Kulüp’ün kurallarına uygun olan üyelik iptal talebini kulübe yazılı olarak yapmak zorundadır. Üye’nin, satın aldığı üyeliğin iptalini 14 gün içerisinde bildirmesi halinde üyelik bedeli, Kulüp’ün ilgili makamlarından geçtikten sonra, güncel eğitim bedeli düşülerek, Üye’nin üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle (Slip iptali, banka havalesi, senet iadesi v.b.) geri ödenir ve üyelik iptal edilir. Sözleşmenin imza tarihini takip eden 14.günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Spor yapamaz” heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşındığına dair belge ibrazi hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve Kulüp tarafından uygun görülmesi ve benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin %10’u tutarındä sözleşme-masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra, eğitim bedeli ve üyelik talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi” hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. Geçen üyelik süresinin hesabında, Üye’nin Kulüp’ü fiili olarak olarak kullanıp kullanmamış olmasının bir önemi yoktur. 19. İşbu sözleşme imza tarihinde uygulanmış olan indirimler, kampanyalar, hediye aylar v.b. üye lehine olan tüm uygulamalar yalnızca bu sözleşme için geçerlidir. Kulüp’ün üyelik yenilemelerinde ve/veya üçüncü kişilere aynı uygulamaları yapma yükümlülüğü bulunmadığı gibi; Kulüp’ün işbu üyelik sözleşmesi süresini uzatmama ve üyelik bittğinde; Üye’ye yeni bir üyeliği sebep göstermeksizin satmama/ yenilememe hakkı saklıdır.


18. Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah ve tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliğinde Üye, en geç 5 iş günü içerisinde bu değişikliği Kulüp’e yazılı olarak bildirlmek zorundadır. Aksi takdirde Kulüp tarafından işbu sözleşmede belirtilen adresin kanuni tebligat olarak kabul edileceğini ve bu adrese gönderilecek tebligatların tebliğ edilmiş sayılacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.


18(onsekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Contact Form

Kişisel Verileriniz Korunma Altında!


Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Balaban Solid Sports olarak olarak biz de kişisel verilerinizin güvenliği hususunda hassasiyet göstermekteyiz ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Balaban Solid Sports ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.


Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, e- posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Balaban Solid Sports, kişisel verilerinizi İletişim Formu aracılığı ile paylaştığınız halde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.


Kişisel verilerinizin işlenme amacı nedir?

Her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitemizin işlevselliğini geliştirmek ve size karşı daha geniş kapsamlı bir hizmet sunabilmek için, kişisel verilerinizi işliyoruz. Ayrıca, bizimle olan hizmet ilişkiniz nedeni ile sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve sizi duyurulardan ve güncel haberlerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi kaydediyoruz.


Kişisel verilerinizi kimlere aktarıyoruz ?

İş ilişkimizin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi-yurtdışı kişi ve kurumlara (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) aktarabiliyoruz.


-Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verilerinizin işlenme sürecine ilişkin olarak bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme,
-Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek durumlarda sonuçlara itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme, gibi haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak iteriz.Verilerinizin gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.


Yukarıda gördüğünüz İletişim Formu'nu doldurarak veya 02164720555'i arayarak Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.


Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için üyelik sözleşmesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz..